Lokalbanen – Ym

GDS-HFHJ Ym 2 – Ys 43 – Ys 51

GDS-HFHJ Ym 13 – Yp 29 – Yp 27 – Ys ??

GDS-HFHJ Ym ?? – Ys 52

 

HHGB Ym 54 – Ys 92

HHGB Ym 56 – Ys 95